Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη περαιτέρω προσόντων κατάρτισης σε υψηλότερο επίπεδο προσόντων (EQF 6) στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέργους και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ Ινστιτούτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και εργατικού δυναμικού. Τα προσόντα θα προσφέρονται από πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνδέονται με πανεπιστήμια.

 

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης / ΕΕΚ, των ΜΜΕ και του ανθρωπίνου δυναμικού παρέχοντας στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και/ή στις Οικονομικές Επιστήμες ΑΕΙ, τις ποιοτικές δεξιότητες που μπορούν να διευκολύνουν, αφενός, τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ και, αφετέρου, την προσαρμογή του στοχευμένου δυναμικού εργατικού δυναμικού στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας.