Τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τεράστιες προκλήσεις. Η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή, η τεχνολογική πρόοδος και η ταχέως εξελισσόμενη ψηφιοποίηση μεταμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας και, συνεπώς, τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση. Τα επαγγέλματα με προφίλ χαμηλών απαιτήσεων κλείνουν ενώ η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αυξάνεται συνεχώς.

 

Επιπλέον, στην Ευρώπη η ανεργία των νέων είναι πολύ υψηλή, όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και επειδή πολλές από τις ανάγκες προσόντων δεν λαμβάνονται υπόψη από τα συστήματα εκπαίδευσης και προσόντων. Πολλές εταιρείες διαμαρτύρονται για έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ενώ σε συγκεκριμένες χώρες όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων πανεπιστημίου και του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού παραμένει σχετικά υψηλό μετά την κρίση.

 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη περαιτέρω προσόντων κατάρτισης σε υψηλότερο επίπεδο προσόντων (EQF 6) στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέργους και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ των Ινστιτούτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και της αγοράς εργασίας. Τα πανεπιστήμια ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνδέονται με πανεπιστήμια θα προσφέρουν αυτό το προσόν.

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι:

Ανάπτυξη ενός κοινού Προγράμματος Σπουδών σε τριτοβάθμιο επίπεδο από ΕΕΚ για θέματα που αφορούν τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.

Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας που βασίζεται στο έργο μεταξύ ΜΜΕ και παρόχων ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο.

Βελτίωση και επικύρωση της εγκάρσιας επιχειρηματικής ικανότητας και των επικοινωνιακών ικανοτήτων των σπουδαστών.

Αξιοποίηση της εκμάθησης με βάση την πρακτική άσκηση και την κινητικότητα.

 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

Ένα κοινό προφίλ προσόντων για τους εμπειρογνώμονες του διεθνούς εμπορίου.

Ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα του διεθνούς εμπορίου που προσφέρεται από τρία πανεπιστήμια ή ιδρύματα επιμόρφωσης (πάροχοι ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο) σε πανεπιστήμια.

Πρότυπα αξιολόγησης

Κοινή δομή βιώσιμης συνεργασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας των σχετικών προσόντων

Διαδικασίες αμοιβαίας διασφάλισης ποιότητας και αναγνώρισης.

 

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 

Μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και/ή στις Οικονομικές Επιστήμες, ΑΕΙ

Σπουδαστές στην ΕΕΚ

Άνεργοι

Νέοι & επιχειρηματίες

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης / πάροχοι Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώτατης εκπαίδευσης

 

Σχετικές εθνικές και κοινοτικές αρχές / φορείς

Τέλος, η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης / παρόχων ΕΕΚ, ΜΜΕ και του ανθρωπίνου δυναμικού παρέχοντας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τομέων Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικών ΑΕΙ, με ποιοτικές δεξιότητες που μπορούν να διευκολύνουν, αφενός, η διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ και αφετέρου η προσαρμογή του στοχευμένου εργατικού δυναμικού στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας.