Проектът има за цел да разработи курсове за допълнителна квалификация на висшисти и безработни лица за придобиване на по-високо квалификационно равнище на Европейската квалификационна рамка (ЕКР 6) в областта на международната търговия и да укрепи транснационалната мрежа между висшите учебни заведения, доставчиците на следдипломно професионално обучение и работната сила. Квалификацията ще бъде предлагана от университети или обучаващи институти, свързани с университетите.

Изпълнението на проекта ще допринесе за укрепване на връзките между висшето образование/институциите за професионално обучение и образование (ПОО), малките и средни предприятия (МСП) и човешките ресурси чрез осигуряване на студенти и обучаващи се в специалности „Бизнес“ и/или „Икономика“ във ВУЗ на ключови умения, които могат от една страна да улеснят процеса на интернационализация на МСП, а от друга – да допринесат за адаптиране на целевата работна сила към нуждите на конкретния пазар на труда.