Системите за професионално образование и обучение в Европа са изправени пред огромни предизвикателства. Глобализацията, демографските промени, технологичният напредък и дигитализацията преобразяват света на бизнеса и съответно изискват промени в образованието. Нискоквалифицираните професии постепенно се превръщат в ненужни, докато търсенето на висококвалифициран труд нараства.

Младежката безработица в Европа е висока, не само поради икономическата криза, но и заради това, че квалификационните нужди не се отчитат в достатъчна степен от образователните и квалификационните системи. Редица компании се оплакват от недостиг на квалифицирани кадри докато в страни като Гърция, Румъния и България безработицата сред завършилите висше образование остава сравнително висока.

Целта на проекта е разработването на квалификационна характеристика, на равнище шест според Европейската квалификационна рамка, в областта на международната търговия за завършили висше образование и за безработни. Стремежът е към укрепване на транснационалните мрежи между университетите, организациите за професионално обучение на равнище висше образование и пазара на труда. Разработената квалификация ще се предлага от университетите и от институтите за продължаващо обучение към тях.

Конкретните цели на предложения проект са:


Разработване на съвместен курс за професионално образование и обучение по въпроси, свързани с интернационализацията на бизнеса;

Укрепване на базирано на проекта транснационално сътрудничество между МСП и организациите за професионално образование и обучение на ниво висше образование;

Подобряване и утвърждаване на трансверсалната предприемаческа и комуникационна компетентност на студентите;

Използване на компоненти от базирано на работата и мобилност обучение.

 

Основните резултати от проекта са:

Съвместен квалификационен профил на експерт в областта на международна търговия;

Съвместна учебна програма в областта на международната търговия, предлагана от трите университета или институти за последващо обучение (доставчици на ПОО на ниво висше образование) към университетите;

Стандарти за оценка;

Съвместна структура за устойчиво сътрудничество с цел осигуряване на прозрачност и съпоставимост на съответните квалификации;

Процедури за взаимно осигуряване на качество и взаимно признаване.

Основни целеви групи на проекта са:

Студенти или завършили ВУЗ с бизнес/икономически профил;

Обучаващи се в организации, предоставящи ПОО;

Безработни

Млади хора и предприемачи;

Малки и средни предприятия;

ВУЗ / организации, предоставящи ПОО;

Подходящи национални органи и органи на ЕС.

Изпълнението на проекта ще допринесе за укрепване на връзките между висшите училища/организации, предоставящи ПОО, МСП и трудовите ресурси чрез предоставяне на студентите и докторантите на бизнес/икономическите ВУЗ, на качествени умения, които могат да улеснят, от една страна, процеса на интернационализация на МСП, а от друга, адаптирането на целевата работна сила към нуждите на конкретен пазар на труда.